امروز : سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۳
نشانی:
اردبیل - دانشگاه محقق -ساختمان ایسنا جهاددانشگاهی واحد اردبیل 04533810500
تلفن:
045-33510500
دورنگار:
045-33510700

یادداشت ها

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

فراخوان

farakhan

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma