امروز : سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۱
در کارگاه آموزشی "کارآفرینی" در پارس‌آباد عنوان شد:

بازاریابی، نقش مهمی در چرخه کسب و کار دارد

با مشارکت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل و به همت جهاددانشگاهی استان، کارگاه آموزشی "کارآفرینی" چهارشنبه 11 اردیبهشت‌ماه در مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی در شهرستان پارسآباد برگزار شد.
بازاریابی، نقش مهمی در چرخه کسب و کار دارد
چهارشنبه | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ - ۱۵:۳۸ |
کد خبر : ۱۲۶۵ |
اخبار آموزشي

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان اردبیل، در این کارگاه عضوهیأتعلمیدانشگاه‌های اردبیلبا بیان اینکه کارآفرینی یک مهارت محسوب می‌شود، افزود: هر فردی با تلاش، پشتکار، بروز استعداد‌ها و تفکر خلاق خود می‌تواند در عرصه کارآفرینی موفق عمل کند.

حکمت محمدزاده با اشاره به اینکه کارآفرینی، فرآیندایجادارزشازطریقتشکیلمجموعهمنحصر بهفردبهمنظوربهره‌گیريازفرصت‌ها است، اظهارکرد: در کسب و کار، شناسایی فرصت و ظرفیت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه کارآفرینان ایده‌های نو را با استفاده از ابزار خلاقیت و نوآوری تبدیل به محصول میکنند، ادامه داد: خلاقیت، فرآیندذهنی استکه موجبجهش‌هايبزرگدردانش،مهارت‌ها،علوموفناوريمی‌شودواز"نوآوري"بهعنوانیکایدهیااختراعبکرکهدردرونیکفرهنگاتفاقمیافتدوتوسطآنفرهنگ،پذیرفتهمیشود،نشأتمی‌گیرد.

مدرس این کارگاه تصریح‌کرد: داشتن هدفوپشتکار، خوداتکایی، تواناییایجاد ارتباط، مسئولیت‌پذیري، اعتماد بهنفس، قابلیتتغییر و انعطاف‌پذیري، تعهد، ابتکار و خلاقیت، دیدگاهمثبت، تواناییارائهعقاید بهدیگران را می‌توان از مهمترین ویژگی‌های افراد کارآفرین نام برد.

محمدزاده با اشاره به اینکه خلاءهايبازاربانگاهکارآفرینانه،بهخوبیدیدهمی‌شودوانگیزه‌ايبراياقدامبهراه‌اندازيکسبوکار در این افراد را تقویت می‌کند، اضافه کرد: آن نوع کارآفرینی موفق است که بتواند با تولید محصول مبتکرانه و خلاقانه، نیاز را در مشتری بیدار و برطرف کند.

وی با بیان اینکه بازاریابی، به عنوان فرآیند مدیریتی و اجتماعی نقش مهمی در چرخه کسب و کار دارد، یادآور شد: بر خلاف تصور عموم، بازاریابی صرفا فروش و کسب سود نیست بلکه هدف فعالیت‌های بازاریابی و پاسخگویی به نیاز مشتریان و اهداف مالی است.

محمدزاده با بیان اینکه شناخت بازار و مشتریان باید پیش از شروع کار اجرایی و پیاده سازی ایده انجام گیرد تا کارآفرین قدم‌های اول را درست برداشته و احتمال شکست را به حداقل برساند، اضافه کرد: یک کارآفرین موفق قبل از حرکت در مسیر کارآفرینی باید شناخت کامل و جامعی از بازار هدف و بازار بالقوه محصول خود داشته باشد تا موفق عمل کند.

وی اقدامات بازارشناسی و بازاریابی را از پیش نیازهای تمام فعالیت‌های کسب و کار عنوان کرد و ادامه داد: شناخت و برنامه درست و دقیق برای تمام مراحل چرخه عمر و چشم‌انداز آنده لازم و ضروری است.

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma