امروز : پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۸

اساسنامه

در پي فرمان رهبر كبير انقلاب‌ اسلامي حضرت امام خميني ـ قدس سره ـ در تاريخ 23/3/59 مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي، ستاد مزبور در جلسه مورخ 16/5/59 به منظور تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي، جهاددانشگاهي را به عنوان يك نهاد انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي تأسيس كرد.
اساسنامه
یکشنبه | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ - ۱۵:۱۷ |
کد خبر : ۴ |
حوزه ریاست

 مقدمه

در پي فرمان رهبر كبير انقلاب‌ اسلامي حضرت امام خميني ـ قدس سره ـ در تاريخ 23/3/59 مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي، ستاد مزبور در جلسه مورخ 16/5/59 به منظور تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي، جهاددانشگاهي را به عنوان يك نهاد انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي تأسيس كرد. پس از تبديل ستاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اساسنامه اين نهاد در تاريخ 11/9/65 مورد تجديد نظر قرار گرفت و با حذف وظيفه مشاركت در مديريت اداره دانشگاهها و تأكيد بر انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و تحقيقاتي به منظور اسلامي شدن دانشگاهها به تصويب رسيد. بار ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنايت به شرايط جديد دانشگاهها درتاريخ22/8/69 مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه در آن جهاد دانشگاهي به عنوان پلي ميان دانشگاه و بخش صنعتي، خدماتي كشور معرفي گرديد.در اين مصوبه دو وظيفه عمده انجام تحقيقات علمي و فعاليت‌هاي فرهنگي همچنان بعهده اين نهاد مي‌باشد، بر مبناي اين مصوبه اساسنامه جديد جهاددانشگاهي به شرح ذيل به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.

 ماده اول: تعريف

جهاددانشگاهي نهادي است عمومي و غيردولتي زيرنظرشوراي عالي انقلاب فرهنگي، داراي شخصيت مستقل و از لحاظ اداري، استخدامي و مالي تابع مقرراتي است كه در چارچوب اختيارات قانوني به تصويب هيأت امناي جهاددانشگاهي مي‌رسد.

 ماده دوم : اهداف

1- گسترش تحقيقات و شكوفايي روحيه تتبع و استعدادها در سطح جامعه براي نيل به خوداتكايي

2- توسعه امور فرهنگي در سطح جامعه از طريق همكاري با حوزه، دانشگاه و ساير مراجع و نهادهاي فرهنگي به خصوص براي نسل جوان

3- گسترش طرح‌هاي كاربردي و نيمه صنعتي از طريق پيوند با مراكز علمي و تحقيقاتي به منظور به كارگيري نتايج پژوهش

 ماده سوم: وظايف كلي جهاد عبارت است از:

1-تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي و برنامه ريزي فرهنگي و تربيتي و ايجاد آمادگي فكري و مكتبي در قشر جوان بخصوص دانش‌آموزان دبيرستاني و دانشجويان به منظور مقابله با غرب زدگي و انحرافات در چارچوب سياستهاي فرهنگي كشور

2-ايجاد تشكيلات مناسب به منظور تأليف، ترجمه و انتشار كتب، نشريات نتايج تحقيقات و مقالات علمي، فرهنگي و توليد مواد كمك آموزشي

3-انجام دادن تحقيقات توسعه‌اي و كاربردي

4-پيگيري طرح‌هاي تحقيقاتي جهاد تا پايان مرحله نيمه صنعتي و صنعتي

5-ارائه خدمات علمي- فني در زمينه‌هاي مختلف و مورد نياز جامعه

6-حمايت، تشويق و جذب دانشجويان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه‌ريزي و ايجاد شرايط و امكانات لازم به منظور فراهم آوردن زمينه فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي آنان بر مبناي شناخت مشكلات واقعي و نيازهاي تخصصي جامعه

7-اجراي دوره‌هاي رسمي آموزش‌هاي علمي ـ كاربردي مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالي كشور

8-ايجاد تشكيلات آموزشي و تحقيقاتي مطرح شده در بندهاي اين ماده بر اساس قوانين و مقررات آموزش عالي

9-مشاركت در ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي اشتغال بيشتر فارغ التحصيلان دانشگاهي

تبصره: خدمات علمي فني شامل: انجام‌‌دادن آزمايش‌هاي كيفي، بررسي پيشنهاد استانداردها، جمع‌آوري و پردازش داده‌هاي علمي، انتشار مدارك و داده‌هاي علمي، ترويج فنون و انجام دادن مشاوره علمي و ارائه كمك‌هاي  فني و انجام دادن خدمات بهداشتي و درماني و تشخيص پزشكي مي‌شود.

ماده چهارم: اركان جهاددانشگاهي

1-هيأت امناء

2-شوراي علمي

3-رئيس جهاددانشگاهي

 ماده پنجم: هيأت امناء به عنوان عالي‌ترين مرجع سياستگذاري جهاد متشكل از اين افراد است:

1-رئيس جهاددانشگاهي (رئيس هيأت امناء)

2-وزير علوم، تحقيقات و فنآوري يا نماينده ايشان

3-وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا نماينده ايشان

4-رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي يا نماينده ايشان

5-دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي

6-رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها يا يكي از اعضاء شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها به انتصاب آن شورا

7-سه‌ نفر از شخصيت‌هاي‌علمي، فرهنگي و اجتماعي يا اعضاي هيأت‌علمي در جهاددانشگاهي به پيشنهاد رئيس جهاددانشگاهي و بر اساس ماده 2 اصلاحي قانون تشكيل هيأتهاي امناء دانشگاهها

تبصره: احكام اعضاي هيات امناء از سوي رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مدت چهار سال صادر خواهد شد.

 ماده ششم: وظايف هيأت امناء عبارت است از:

1- سياست‌گذاري و تعيين خط‌مشي كلي و تصويب برنامه‌هاي توسعه جهاددانشگاهي

2-تصويب تشكيلات و نمودار سازماني جهاددانشگاهي

3-تصويب ضوابط مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي

4-تصويب بودجه، حسابها و ترازنامه سالانه جهاددانشگاهي و نيز تصميم‌گيري درباره درآمدها و قبول كمك و هدايا

5-تصويب اساسنامه مراكز تحقيقاتي، شركتها و مؤسسات وابسته به جهاددانشگاهي در چارچوب قوانين و مقررات جاري

6-تصويب اصول كلي همكاري علمي و اقتصادي با ساير مؤسسات

7- تأييد رؤساي مراكز تحقيقاتي علمي، فرهنگي و مؤسسات وابسته كه از سوي رئيس جهاد پيشنهاد مي‌شوند.

8-تصويب آيين‌نامه داخلي هيأت امناء و آيين‌نامه داخلي شوراي علمي

9-نظارت و ارزيابي نسبت به حسن اجراي مصوبات هيات امناء و فعاليت‌هاي جهاد

10-پيشنهاد تغيير در اساسنامه جهاددانشگاهي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 ماده هفتم: جهاددانشگاهي زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي‌كند و رئيس آن به عنوان بالاترين مقام اجرايي اين نهاد بدين صورت تعيين مي‌شود:

1-براي اولين بار، يك نفر از ميان افراد پيشنهادي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي از طرف شوراي عالي انتخاب و با حكم رياست شوراي عالي منصوب مي‌شود.

2-مدت رياست جهاددانشگاهي هربار سه سال مي‌باشد.

3-انتخاب رئيس جهاددانشگاهي براي دوره‌هاي بعد بنا به پيشنهاد هيأت امناء و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد.

 ماده هشتم: وظايف و اختيارات رئيس جهاد :

1-اداره كليه امور جهاد در چارچوب اساسنامه و مقررات

2-پيشنهاد روساي مراكز تحقيقاتي علمي و فرهنگي و مؤسسات  وابسته جهاد به هيأت‌امناء

3-نمايندگي رسمي جهاد در مراجع قانوني و حقوقي با حق توكيل به غير

4-تصويب آيين‌نامه ها و مقررات اجرايي بر اساس ضوابط مصوب شوراي علمي و هيأت‌امناء

5-تنظيم بودجه و تهيه گزارش عملكرد سالانه و ارائه به شوراي علمي و هيأت امناء

6-اجراي مصوبات هيأت امناء

7-تهيه و تنظيم آيين‌نامه ها و ضوابطي كه بايد به تصويب شوراي علمي و هيأت امناء برسد.

 ماده نهم: به منظور تعيين خط‌مشي و نظارت بر فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي و فرهنگي، شوراي علمي جهاددانشگاهي تشكيل مي‌گردد. اعضاي شوراي علمي عبارتند از :

1-رئيس، معاون آموزشي، معاون پژوهشي و معاون فرهنگي جهاددانشگاهي

2-سه نفر از اعضاي هيأت علمي و پژوهشي ارشد جهاددانشگاهي بنا به پيشنهاد گروههاي علمي و مطابق مقررات و تعاريف مصوب آموزش عالي كشور

3-دو نفر از صاحب ‌نظران فرهنگي جهاددانشگاهي به انتخاب رئيس

4-دو نفر از مسئولان مراكز پژوهشي و فرهنگي وابسته به جهاددانشگاهي به انتخاب رئيس

تبصره : نحوه پيشنهاد دعوت عضويت افراد موضوع  بند «2» و نيز چگونگي تشكيل جلسات شوراي علمي مطابق آيين‌نامه‌اي است كه از طرف رئيس براي تصويب هيأت امناء پيشنهاد مي‌شود.

ماده دهم: وظايف شوراي علمي بدين‌ شرح است :

1-تعيين سياست‌هاي تفصيلي و اولويت‌هاي پژوهشي، آموزشي، فرهنگي و انتشاراتي بنا به پيشنهاد مسئولان مراكز

2-نظارت بر نحوه برگزاري دوره‌هاي آموزشي علمي ـ كاربردي

3-نظارت بر نحوه تأمين هزينه‌هاي تحصيلي (بورس‌ها) و فرصت‌هاي مطالعاتي

4-تصويب آيين‌نامه‌هاي چاپ و نشر كتب، مجلات و مقالات علمي و فرهنگي

5-تصويب مقررات عقد قرارداد، اجراء و بكارگيري نتايج طرح‌هاي تحقيقاتي خدماتي

6-اظهارنظر در مورد گزارش عملكرد سالانه جهاددانشگاهي كه به وسيله معاونان تهيه و از طريق شوراي هماهنگي به شوراي علمي ارائه مي‌شود.

7-بررسي و اظهارنظر درباره مقررات استخدام و ارزشيابي اعضاي هيأت‌علمي و ارائه پيشنهاد به هيأت امناء

8-تصويب ضوابط نحوه فعاليت‌هاي مراكز فرهنگي جهاددانشگاهي و نظارت بر اجراي آن فعاليت‌ها

ماده يازدهم: شوراي هماهنگي به منظور ايجاد هماهنگي در امور اجرايي و مديريتي و نظارت بر عملكرد واحدهاي جهاددانشگاهي، زير نظر رئيس تشكيل مي‌گردد.

اعضاي شوراي هماهنگي عبارتند از:

1-معاونان جهاددانشگاهي

2-مسئولان مراكز علمي و پژوهشي و فرهنگي

تبصره: نحوه تشكيل و تصميم‌گيري درباره وظايف شوراي هماهنگي تابع آيين‌نامه داخلي مصوب همين شوراست.

 ماده دوازدهم: وظايف شوراي هماهنگي بدين شرح است:

1-فراهم كردن زمينه‌هاي اجرايي مصوبات هيأت امناء و شوراي علمي و همچنين آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي رئيس جهاددانشگاهي

2-بررسي آيين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي جهاددانشگاهي و تهيه پيشنهادهاي اصلاحي، طرح‌ها و برنامه‌هايي كه بايد در دستور كار هيأت امناء و شوراي علمي قرار گيرد.

3-پيشنهاد اصلاحات اداري و تشكيلاتي به هيأت امناء از طريق رئيس جهاددانشگاهي

4-ايجاد هماهنگي بين مراكز مختلف علمي، پژوهشي و فرهنگي

5-بررسي و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي آيين نامه‌ها و بخشنامه‌ها و نظارت بر عملكرد مراكز علمي، پژوهشي و فرهنگي

6-بررسي و اظهارنظر در مورد بودجه سالانه جهاددانشگاهي

 ماده سيزدهم: منابع اعتبارات جهاددانشگاهي عبارتند از:

1-اعتباراتي كه همه ساله در رديفي مجزا در بودجه دولت منظور و تصويب مي‌شود

2-كمك‌هاي  بلاعوض بنياد مستضعفان و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه پس از تصويب آنها

3-وجوهي كه جهاددانشگاهي بابت ارائه خدمات، اجراي طرح‌ها براي سازمانها و اشخاص حقوقي وحقيقي، فروش توليدات مؤسسات وابسته و تجاري كردن تحقيقات تحصيل مي‌كند.

4-ساير كمكها و هداياي نقدي و غير نقدي

5-استفاده از تسهيلات بانكها

ماده چهاردهم: اين اساسنامه با يك مقدمه و چهارده ماده و چهار تبصره در تاريخ 1370/08/14 به تصويب نهايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و جايگزين اساسنامه قبلي جهاددانشگاهي (مصوبه شماره 3216/دش مورخ 29/7/65 شوراي عالي) و اصلاحات آن مي‌گردد.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 10 حرف باشد
  • اولین نظر را شما بدهید

یادداشت ها

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

فراخوان

farakhan

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma