امروز : پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۲۵

اساسنامه

در پي فرمان رهبر كبير انقلاب‌ اسلامي حضرت امام خميني ـ قدس سره ـ در تاريخ 23/3/59 مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي، ستاد مزبور در جلسه مورخ 16/5/59 به منظور تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي، جهاددانشگاهي را به عنوان يك نهاد انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي تأسيس كرد.
اساسنامه
یکشنبه | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ - ۱۵:۱۷ |
کد خبر : ۴ |
حوزه ریاست

 مقدمه

در پي فرمان رهبر كبير انقلاب‌ اسلامي حضرت امام خميني ـ قدس سره ـ در تاريخ 23/3/59 مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي، ستاد مزبور در جلسه مورخ 16/5/59 به منظور تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي، جهاددانشگاهي را به عنوان يك نهاد انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي تأسيس كرد. پس از تبديل ستاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اساسنامه اين نهاد در تاريخ 11/9/65 مورد تجديد نظر قرار گرفت و با حذف وظيفه مشاركت در مديريت اداره دانشگاهها و تأكيد بر انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و تحقيقاتي به منظور اسلامي شدن دانشگاهها به تصويب رسيد. بار ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنايت به شرايط جديد دانشگاهها درتاريخ22/8/69 مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه در آن جهاد دانشگاهي به عنوان پلي ميان دانشگاه و بخش صنعتي، خدماتي كشور معرفي گرديد.در اين مصوبه دو وظيفه عمده انجام تحقيقات علمي و فعاليت‌هاي فرهنگي همچنان بعهده اين نهاد مي‌باشد، بر مبناي اين مصوبه اساسنامه جديد جهاددانشگاهي به شرح ذيل به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.

 ماده اول: تعريف

جهاددانشگاهي نهادي است عمومي و غيردولتي زيرنظرشوراي عالي انقلاب فرهنگي، داراي شخصيت مستقل و از لحاظ اداري، استخدامي و مالي تابع مقرراتي است كه در چارچوب اختيارات قانوني به تصويب هيأت امناي جهاددانشگاهي مي‌رسد.

 ماده دوم : اهداف

1- گسترش تحقيقات و شكوفايي روحيه تتبع و استعدادها در سطح جامعه براي نيل به خوداتكايي

2- توسعه امور فرهنگي در سطح جامعه از طريق همكاري با حوزه، دانشگاه و ساير مراجع و نهادهاي فرهنگي به خصوص براي نسل جوان

3- گسترش طرح‌هاي كاربردي و نيمه صنعتي از طريق پيوند با مراكز علمي و تحقيقاتي به منظور به كارگيري نتايج پژوهش

 ماده سوم: وظايف كلي جهاد عبارت است از:

1-تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي و برنامه ريزي فرهنگي و تربيتي و ايجاد آمادگي فكري و مكتبي در قشر جوان بخصوص دانش‌آموزان دبيرستاني و دانشجويان به منظور مقابله با غرب زدگي و انحرافات در چارچوب سياستهاي فرهنگي كشور

2-ايجاد تشكيلات مناسب به منظور تأليف، ترجمه و انتشار كتب، نشريات نتايج تحقيقات و مقالات علمي، فرهنگي و توليد مواد كمك آموزشي

3-انجام دادن تحقيقات توسعه‌اي و كاربردي

4-پيگيري طرح‌هاي تحقيقاتي جهاد تا پايان مرحله نيمه صنعتي و صنعتي

5-ارائه خدمات علمي- فني در زمينه‌هاي مختلف و مورد نياز جامعه

6-حمايت، تشويق و جذب دانشجويان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه‌ريزي و ايجاد شرايط و امكانات لازم به منظور فراهم آوردن زمينه فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي آنان بر مبناي شناخت مشكلات واقعي و نيازهاي تخصصي جامعه

7-اجراي دوره‌هاي رسمي آموزش‌هاي علمي ـ كاربردي مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالي كشور

8-ايجاد تشكيلات آموزشي و تحقيقاتي مطرح شده در بندهاي اين ماده بر اساس قوانين و مقررات آموزش عالي

9-مشاركت در ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي اشتغال بيشتر فارغ التحصيلان دانشگاهي

تبصره: خدمات علمي فني شامل: انجام‌‌دادن آزمايش‌هاي كيفي، بررسي پيشنهاد استانداردها، جمع‌آوري و پردازش داده‌هاي علمي، انتشار مدارك و داده‌هاي علمي، ترويج فنون و انجام دادن مشاوره علمي و ارائه كمك‌هاي  فني و انجام دادن خدمات بهداشتي و درماني و تشخيص پزشكي مي‌شود.

ماده چهارم: اركان جهاددانشگاهي

1-هيأت امناء

2-شوراي علمي

3-رئيس جهاددانشگاهي

 ماده پنجم: هيأت امناء به عنوان عالي‌ترين مرجع سياستگذاري جهاد متشكل از اين افراد است:

1-رئيس جهاددانشگاهي (رئيس هيأت امناء)

2-وزير علوم، تحقيقات و فنآوري يا نماينده ايشان

3-وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا نماينده ايشان

4-رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي يا نماينده ايشان

5-دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي

6-رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها يا يكي از اعضاء شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها به انتصاب آن شورا

7-سه‌ نفر از شخصيت‌هاي‌علمي، فرهنگي و اجتماعي يا اعضاي هيأت‌علمي در جهاددانشگاهي به پيشنهاد رئيس جهاددانشگاهي و بر اساس ماده 2 اصلاحي قانون تشكيل هيأتهاي امناء دانشگاهها

تبصره: احكام اعضاي هيات امناء از سوي رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مدت چهار سال صادر خواهد شد.

 ماده ششم: وظايف هيأت امناء عبارت است از:

1- سياست‌گذاري و تعيين خط‌مشي كلي و تصويب برنامه‌هاي توسعه جهاددانشگاهي

2-تصويب تشكيلات و نمودار سازماني جهاددانشگاهي

3-تصويب ضوابط مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي

4-تصويب بودجه، حسابها و ترازنامه سالانه جهاددانشگاهي و نيز تصميم‌گيري درباره درآمدها و قبول كمك و هدايا

5-تصويب اساسنامه مراكز تحقيقاتي، شركتها و مؤسسات وابسته به جهاددانشگاهي در چارچوب قوانين و مقررات جاري

6-تصويب اصول كلي همكاري علمي و اقتصادي با ساير مؤسسات

7- تأييد رؤساي مراكز تحقيقاتي علمي، فرهنگي و مؤسسات وابسته كه از سوي رئيس جهاد پيشنهاد مي‌شوند.

8-تصويب آيين‌نامه داخلي هيأت امناء و آيين‌نامه داخلي شوراي علمي

9-نظارت و ارزيابي نسبت به حسن اجراي مصوبات هيات امناء و فعاليت‌هاي جهاد

10-پيشنهاد تغيير در اساسنامه جهاددانشگاهي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 ماده هفتم: جهاددانشگاهي زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي‌كند و رئيس آن به عنوان بالاترين مقام اجرايي اين نهاد بدين صورت تعيين مي‌شود:

1-براي اولين بار، يك نفر از ميان افراد پيشنهادي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي از طرف شوراي عالي انتخاب و با حكم رياست شوراي عالي منصوب مي‌شود.

2-مدت رياست جهاددانشگاهي هربار سه سال مي‌باشد.

3-انتخاب رئيس جهاددانشگاهي براي دوره‌هاي بعد بنا به پيشنهاد هيأت امناء و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد.

 ماده هشتم: وظايف و اختيارات رئيس جهاد :

1-اداره كليه امور جهاد در چارچوب اساسنامه و مقررات

2-پيشنهاد روساي مراكز تحقيقاتي علمي و فرهنگي و مؤسسات  وابسته جهاد به هيأت‌امناء

3-نمايندگي رسمي جهاد در مراجع قانوني و حقوقي با حق توكيل به غير

4-تصويب آيين‌نامه ها و مقررات اجرايي بر اساس ضوابط مصوب شوراي علمي و هيأت‌امناء

5-تنظيم بودجه و تهيه گزارش عملكرد سالانه و ارائه به شوراي علمي و هيأت امناء

6-اجراي مصوبات هيأت امناء

7-تهيه و تنظيم آيين‌نامه ها و ضوابطي كه بايد به تصويب شوراي علمي و هيأت امناء برسد.

 ماده نهم: به منظور تعيين خط‌مشي و نظارت بر فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي و فرهنگي، شوراي علمي جهاددانشگاهي تشكيل مي‌گردد. اعضاي شوراي علمي عبارتند از :

1-رئيس، معاون آموزشي، معاون پژوهشي و معاون فرهنگي جهاددانشگاهي

2-سه نفر از اعضاي هيأت علمي و پژوهشي ارشد جهاددانشگاهي بنا به پيشنهاد گروههاي علمي و مطابق مقررات و تعاريف مصوب آموزش عالي كشور

3-دو نفر از صاحب ‌نظران فرهنگي جهاددانشگاهي به انتخاب رئيس

4-دو نفر از مسئولان مراكز پژوهشي و فرهنگي وابسته به جهاددانشگاهي به انتخاب رئيس

تبصره : نحوه پيشنهاد دعوت عضويت افراد موضوع  بند «2» و نيز چگونگي تشكيل جلسات شوراي علمي مطابق آيين‌نامه‌اي است كه از طرف رئيس براي تصويب هيأت امناء پيشنهاد مي‌شود.

ماده دهم: وظايف شوراي علمي بدين‌ شرح است :

1-تعيين سياست‌هاي تفصيلي و اولويت‌هاي پژوهشي، آموزشي، فرهنگي و انتشاراتي بنا به پيشنهاد مسئولان مراكز

2-نظارت بر نحوه برگزاري دوره‌هاي آموزشي علمي ـ كاربردي

3-نظارت بر نحوه تأمين هزينه‌هاي تحصيلي (بورس‌ها) و فرصت‌هاي مطالعاتي

4-تصويب آيين‌نامه‌هاي چاپ و نشر كتب، مجلات و مقالات علمي و فرهنگي

5-تصويب مقررات عقد قرارداد، اجراء و بكارگيري نتايج طرح‌هاي تحقيقاتي خدماتي

6-اظهارنظر در مورد گزارش عملكرد سالانه جهاددانشگاهي كه به وسيله معاونان تهيه و از طريق شوراي هماهنگي به شوراي علمي ارائه مي‌شود.

7-بررسي و اظهارنظر درباره مقررات استخدام و ارزشيابي اعضاي هيأت‌علمي و ارائه پيشنهاد به هيأت امناء

8-تصويب ضوابط نحوه فعاليت‌هاي مراكز فرهنگي جهاددانشگاهي و نظارت بر اجراي آن فعاليت‌ها

ماده يازدهم: شوراي هماهنگي به منظور ايجاد هماهنگي در امور اجرايي و مديريتي و نظارت بر عملكرد واحدهاي جهاددانشگاهي، زير نظر رئيس تشكيل مي‌گردد.

اعضاي شوراي هماهنگي عبارتند از:

1-معاونان جهاددانشگاهي

2-مسئولان مراكز علمي و پژوهشي و فرهنگي

تبصره: نحوه تشكيل و تصميم‌گيري درباره وظايف شوراي هماهنگي تابع آيين‌نامه داخلي مصوب همين شوراست.

 ماده دوازدهم: وظايف شوراي هماهنگي بدين شرح است:

1-فراهم كردن زمينه‌هاي اجرايي مصوبات هيأت امناء و شوراي علمي و همچنين آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي رئيس جهاددانشگاهي

2-بررسي آيين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي جهاددانشگاهي و تهيه پيشنهادهاي اصلاحي، طرح‌ها و برنامه‌هايي كه بايد در دستور كار هيأت امناء و شوراي علمي قرار گيرد.

3-پيشنهاد اصلاحات اداري و تشكيلاتي به هيأت امناء از طريق رئيس جهاددانشگاهي

4-ايجاد هماهنگي بين مراكز مختلف علمي، پژوهشي و فرهنگي

5-بررسي و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي آيين نامه‌ها و بخشنامه‌ها و نظارت بر عملكرد مراكز علمي، پژوهشي و فرهنگي

6-بررسي و اظهارنظر در مورد بودجه سالانه جهاددانشگاهي

 ماده سيزدهم: منابع اعتبارات جهاددانشگاهي عبارتند از:

1-اعتباراتي كه همه ساله در رديفي مجزا در بودجه دولت منظور و تصويب مي‌شود

2-كمك‌هاي  بلاعوض بنياد مستضعفان و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه پس از تصويب آنها

3-وجوهي كه جهاددانشگاهي بابت ارائه خدمات، اجراي طرح‌ها براي سازمانها و اشخاص حقوقي وحقيقي، فروش توليدات مؤسسات وابسته و تجاري كردن تحقيقات تحصيل مي‌كند.

4-ساير كمكها و هداياي نقدي و غير نقدي

5-استفاده از تسهيلات بانكها

ماده چهاردهم: اين اساسنامه با يك مقدمه و چهارده ماده و چهار تبصره در تاريخ 1370/08/14 به تصويب نهايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و جايگزين اساسنامه قبلي جهاددانشگاهي (مصوبه شماره 3216/دش مورخ 29/7/65 شوراي عالي) و اصلاحات آن مي‌گردد.

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma