امروز : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۷
مقام:
مدیر اداره حراست
آدرس:
اردبیل -شهرک کارشناسان -میدان شفا ساختمان جهاددانشگاهی واحد اردبیل 04533749503
تلفن:
045-33253508
نمابر:
045-33253508

یادداشت ها

نمایش ویدئو

از عشق به پیامبر

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma

rahbar

president

ardebil

uma