امروز : یکشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۴
مقام:
مسئل فناوری اطلاعات -قنبری09141547120
آدرس:
اردبیل - شهرک کارشناسان -میدان شفا ساختمان جهاددانشاهی واحد اردبیل 04533749503
تلفن:
045-33749503
نمابر:
045-33749508

یادداشت ها

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

دو طرح کاربردی کشاورزی در جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا می شود

1

1

3

4

5

rahbar

president

ardebil

uma